Sıkıntıların giderilmesinde ibadet

Dr. Polat HAS

Çağımız stres asrıdır. İnsanlık bu problemi çözmenin yollarını aramaktadır. Bu
yollar arasında en önemlisi ibadettir. İbadet, günlük meşgale ve faaliyetler
arasında Allah’a yöneliş gibi önemli bir vazifenin bulunduğunu insanlara
hatırlatır. İnsanı dünyanın küçük ihtiraslarından sık sık kurtarıp Allah
huzuruna davet eder, vicdan muhasebesine çağırır. Ruhlara huzur ve inşirah
verir. İbadetler, dini hisler ve heyecanların maddi tezahürleridir. Bunlar suni
değildir. Dini hayat yaşayan bir ferdin, inandığı kutsi varlık karşısında
duyduğu heyecanın hareket şeklinde ifadesidir.Hem ibadet, kulun dergâhı
İlahiye’ye ihtiyaçlarını arz etmesi, O’na dua ile iltica etmesidir. Bu iltica
ile insanın kalbi ve ruhu her türlü elem ve kederden kurtulup sürur ve rahata
kavuşur. Buna ise kul muhtaçtır .

İbadetlerden namazı ele alalım; Allah’a zikir olan namaz insanın hem bedenine,
hem ruhuna şifadır. “Onlar inanmışlar, kalpleri Allah’ı zikretmekle huzuru
kavuşur”(Ra’d:28); Rablerinden korkanların, bu Kitap’tan tüyleri ürperir, sonra
hem derileri ve hem de kalpleri Allah’ın zikriyle yumuşar ve yatışır’‘(Zümer
23). Ve bir hadiste “Namazda şifa vardır. “(İbn Mace Tıbb, 1O) buyrulmaktadır.
Diğer taraftan namaz insanın yalnızlık psikolojisine de çaredir. İnsanların
birbirinden isteyerek veya istemeyerek uzaklaştıkları ve ferdiyetçiliğin
giderek hâkim olduğu bugünkü medeniyetin bir hastalığı da, yalnızlık hissidir.
Namaz, ister ferden, isterse cemaatle kılınsın, her iki halde de insanın
yalnızlık hissini en az günde beş kere giderebilmektedir. Çünkü o, yalnız
kılındığı halde insanı Allah’ın huzuruna götürmekle, insana yalnız olmadığını
hatırlattığı gibi, cemaatle kılındığı halde insanı yine hem Allah ile karşı
karşıya getirmekle, hem de diğer insanlarla bir arada bulundurarak yalnızlık
hissini giderir. Bu açıdan özellikle cemaatle kılınan namaz daha önemli ve
tesirlidir.Namaz manevi dertlere ve ruh hastalıklarına şifa ve deva bulmak
gayesiyle doktorların doktoru ve ruhların tabibi olan yüce Allah’ın manevi
huzurunda müminlerin dertlerini dile getirip, hastalıklarını arz ve izah
ederek, çare devasını talep etmek ve dilemekten ibaret olduğundan, O yüce
huzura layık ve münasip bir şekilde, o dertleri dile getirmek ve arz etmek
için, tabibin beyan buyurduğu vecih ile ve usulü dairesinde namaz kılan, evvela
gerekli bütün hazırlıklarını tamamlar. Sonra Kur’an-ı Kerim’in bütün manasını
özetleyen ve önsözü mahiyetinde bulunan Fatiha’yı Şerif’i okumakla, İlahi
mücaata başlar. Ve bütün dert ve dileklerini o yüce huzura şifahi bir arzuhal
mahiyetindeki Fatiha’yı Şerefeyle arzeder .

Fatiha, insanın iç dünyasındaki telaş ve yanlışlıkları yıkıp, yeni bir dünya
meydana getiren harika bir ilaçtır. Bu harika reçeteyi günde kırk kez okuyan,
hem de huzuru İlahi’de okuyan insanda, düşünce ve gönül hastalığı kalır mı?
Namazın temeli Fatiha olduğundan Fatiha’yı kısaca açıklayalım: Hamd
Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. — Fatiha ilk cümlesi ile ‘‘Ey insanoğlu:
Âlemlerin sonsuz düzenini kuran, onu her an kontrol altında tutan (Rabb sıfatı)
Allah’a hamd et. Hiç bir etkiden yılma ve korkma Çünkü hamd ettiğin o Allah;
Rahman ve Rahimdir: Yani, hem bütün mahlûkata merhamet ve sevgisi ile hayat
vermiştir (Rahman). Hem de Hamd eden inanan insana ayrıca bir rahmet, sevgi ve
af ile muamele eder. Ve unutmayın ki, Âlemlerin temel kanunu, sevgi ve
merhamettir. O Din Günü’nün, mahşerin malikidir. Bir hesap vereceğinizi
unutmayın. Onun için, Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden istiane
dileriz. İşte bu ayet insanı dünya hayatında düştüğü bütün çıkmazlardan
kurtarır. Paraya, mevkiye, çeşitli çıkarlara kulluk etmeyen, kesinlikle bütün
yanlışlıklardan, çıkmazlardan kurtulur. Yalnız Allah’tan istiane dileyen, bir
işi olmayınca ye’se düşmez. Kendi kendini yiyip bitirmez. Zorlukla karşılaşınca
bütün gücü ile gayret eder ve sonucu Allah’a bırakır. Bunu yedi günde kırk kez
okuyan, hele ömür boyu bu ritmi sürdüren, yani namazı aksaksız kılan, işte
kurtuluşa erenlerden olur. Namazın manevi yönü çok engindir. Bir kere, kulluk
vazifesini yerine getiren bir mümin, kalben müsterihtir. Ruhen kuvvetlidir, manen
güçlüdür. Hayatı boyunca, görevini layıkıyla yerine getirmiş insanların
mutluluğu ve gönül huzuru ile yaşar. Daralmaz, bunalmaz. Hüzne kapılmaz.
Engeller, zorluklar, imkânsızlıklar karşısında morali bozulmaz, metanetini,
güvenini kaybetmez. Bilir ki, kendisini gören, bilen ve duyan Allah’ı vardır.
Ve hayatı boyunca O’na bütün kulluk görevlerini sadakatle yerine getirmiştir.
Binaenaleyh, er geç, elinden tutacağına inanarak, kalben müsterih yaşar. Ve
sonunda da, umduğuna kavuşur. Namazın huzura kavuşturduğuna dair Yüce
rehberimizin “Ya Bilal namaza davetle bizi rahata kavuştur” buyurduğunu
biliyoruz. Namazın ruhlarda meydana getirdiği ferahlık, genişlik ve Allah’ımıza
sonsuz bağlılık hisleri sebebiyle insan, karşılaşacağı birçok engelleri aşma
güç ve enerjisini kendinde bulacaktır. Namaz vesilesi ile de kuvvetlenen iman,
insanı hiçbir zaman yalnız ve yaya bırakmayacaktır. Böyle bir bağlılık ise,
inançsızlığın hüküm sürdüğü yer ve kalplerde, “intihar” gibi korkunç karar ve
davranışlara hiçbir zaman fırsat ve yer vermeyecektir. Kalbindeki samimi imanı
ile Halikına teslim olmuş ve neticeye ulaşmak için her türlü sebeplere
sarıldıktan ve böylece kulluk görevini yerine getirdikten sonra, neticenin
hayırlı olmasını dileyen ve “Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler’’
mısralarında pırıldayan hikmet ve hakikate gönül vermiş bir mümin, her zaman
güçlüdür, daima kuvvetlidir.Bugün tıpta en önemli yeri işgal eden
hastalıklar psikosomatik hastalıklardır. Bu hastalıklarda menfi ruh halinin
beden üzerine yansıması söz konusudur. Ruh halinde düzelme de hastalık üzerinde
müspet tesir edecektir. Bu hususta yabancı ilim adamlarına kulak verelim.
ABD’de sinir hastalıkları mütehassısı olan Dr. Edward Frederik şöyle diyor: “En
mahir ve en meşhur doktorların, hiçbir ümit ışığı bulamadığı binlerce ahval
vardır ki, namazın mucizelerinden yalnız biri ile hasta şifaya kavuşmuş ve
sıhhat ve idraki avdet etmiştir”. Nobel armağanı sahibi Dr. Alezis Carrel
namazdan bahisle şöyle diyor: “Namaz, vücudun sistem ve organlarında bir
hayatiyet peydah eder. Hatta bu, günümüze kadar bilinen en muazzam bir zindelik
kaynağıdır. Bir doktor sıfatıyla birçok hastalar gördüm ki, mütehassıs
doktorlar tedavisini başarmada Tıp aciz olarak elini çekince namaz işe karıştı
ve onları hastalıktan kurtardı. Namaz radyum cevheri gibi bir ışık kaynağı ve
hayat membaıdır.”

Boston hastanesinden Dr. Rose Halferding diyor ki: “Ruhi buhran için şifa verici
devalardan biri de, hastanın güvendiği birine dertlerini açmasıdır. Hastalar
şikâyetlerini uzun uzun ve tafsilatlı olarak anlatınca ruhi istikrarsızlık
zihinlerinden kayboluverir. Sadece şikâyetlerin kayboluvermesi bunun için
şifadır. Dr. Nevfel ise; “Ruh doktorları dert açacağımız şahsı seçmemizi tembih
ederler. Çünkü her şahsa dert açılması mümkün değildir. Kendisine dert açılan
adamın doktor, kanun veya din adamlarından biri olması da şart değildir. Asıl
mühim olan, bu şahsın duyan, anlayan ve yardım eden biri olduğunu hissetmektir.
Bu durumda işiten, gören ve her işin sahibi, bütün hayrın yed-i kudretinde
olduğu Allah’a iltica eden nasıl olur? İnsan namaz kılınca bütün bu
hastalıklardan kurtulmuş olmaz mı?” Sir Thomas Arnold’un namazdan şöyle
bahsettiğini görüyoruz: “Allah’a ibadetin bu muntazam farizası, dini
hayatlarında Müslümanları gayr-ı Müslimlerden tefrik eden en büyük
işaretlerdendir. Çoğu zaman, seyyahlar ve başka kimseler, İslam ülkelerinde
namazın eda keyfiyetinin ruhlar üzerindeki tesirini uzun uzun düşünmüşlerdir.”
Kolim isimli İslamiyeti seçen bir İngiliz, İslamiyeti seçmesine sebep olan
hadiseyi şöyle anlatıyor: “Gemi ile Mağrip’teki Tanca şehrine sefer yaptığında
büyük bir fırtına oluyor ve gemi batma tehlikesi ile karşı karşıya geliyor,
yolcular, eşyalarını imha etmeye, kaçışmaya başlıyor, korku ve endişeden ne
yapacağını şaşırıyorlar. Tam o sırada, Müslümanlardan biri cemaatin tek saf
halinde durarak tekbir, kelime-i şahadet ve tespih getirdiklerini görüyor.
Birine, ne yaptıklarını soruyor? Cevaben diyor ki: “Allah’a namaz kılıyoruz…
Yine soruyor: Bu geminin batmaya yüz tutması sizi hiç endişelendirmiyor mu?
Hayır, diyor. Biz öyle bir Allah’a namaz kılıyoruz ki, bütün iş yalnız O’nun
kudretiyledir; isterse diriltir, isterse öldürür.” Bu hadise Kolim’in İslam’ı
tetkik etmesi ve neticede hidayete ulaşmasına vesile teşkil ediyor.

Bu Yazıyı Gönderen: Havva POLAT (Group Zahidan)

About ahmetturkan

Araştırmacı-Yazar-Ekonomist-Blogger
Bu yazı İSLAM, İSLAMİHAYAT içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

1 Response to Sıkıntıların giderilmesinde ibadet

  1. ElenaLisvato dedi ki:

    Of course, what a great site and informative posts, I will add backlink – bookmark this site? Regards, Reader.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s